Начална страница

Добре дошли

В сайта на Секция „ТОКСИКОЛОГИЯ“ на Катедра „Фармакология, фармакотерапия и токсикология“ във Фармацевтичния факултет на Медицински университет – София, България./

Ние предлагаме курс по ТОКСИКОЛОГИЯ както за студенти в магистърска степен по „Фармация“, така и за специализанти (следдипломно обучение (СДО) за магистър – фармацевти). Този курс има за цел да даде възможност на студентите да придобият знания и умения в областта на здравеопазването, които да бъдат полезни при работа в открита или болнична аптека, организации, провеждащи клинични проучвания (CRO), научни институти, регулаторни органи (ИАЛ, ЕМА) и др. В курса, студентите получават познания за безопасната употреба на лекарства от синтетичен или природен произход, както и биотехнологични лекарствени продукти. Ние даваме възможност на студентите да направят първи стъпки в научните изследвания чрез изработване на дипломни тези или чрез включването им в докторантска програма по специалност „Токсикология“.

НАШИЯТ ЕКИП:

Проф. Вирджиния Цанкова, дф, ERT vtzankova@pharmfac.mu-sofia.bg

Доц. Магдалена Кондева-Бурдина, дф, ERT mkondeva@pharmfac.mu-sofia.bg

Гл. ас. Деница Алуани, дф daluani@pharmfac.mu-sofia.bg

Гл. ас. Йордан Йорданов, дф yyordanov@pharmfac.mu-sofia.bg

прочетете още…

science creation artistic image

ПОСЛЕДНА ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТА:

COST Акция CA17104 (STRATAGEM)“New diagnostic and therapeutic tools against multidrug resistant tumors“

Участие в проект на Фонд Научни Изследвания (No. КП-06-COST/1/18.08.2021). Долуописаните дейности са извършени с помощта на национално съфинансиране за участие на български колективи в утвърдени акции по Европейската програма за сътрудничество в областта на научните изследвания и технологии COST и в рамките на COST Акция 17104 STRATAGEM. Описание на очакваните резултати: Токсикологичен скрининг за определяне…

Нашите визия, мисия и цели

ВИЗИЯ Нашата визия е да подготвим студентите и докторантите за техния бъдещ успех в живота чрез актуална информация в различни курсове по токсикология (обща, специална, токсикология на зависимостите и наркомании и др). Стремим са да възпитаваме и насочваме нашите студенти към познания, основани на научно обосновани факти, така че да могат да служат по най-добрия…

Нашата история

Преподаването по Токсикология във Фармацевтичен факултет има над 50-годишна история и е неразривно свързано с развитието на Катедрата по „Фармакология, фармакотерапия и токсикология“. Днешното значение на Токсикологията като основополагаща дисциплина за подготовката на бъдещите фармацевти е резултат от визията и отдадеността на идеолозите и основателите на Дисциплината. Те са разбирали нуждата възпитаниците на Фармацевтичен факултет…